Mutlu İnsanların Ortak Özellikleri

Tüm psikolojik özelliklerde olduğu gibi, bireylerin mutluluk düzeylerinde de farklılıklar gözlenmektedir. Bazı insanlar, diğerlerine göre daha mutlular. Hal böyle olunca, mutlu insanların ne gibi özelliklere sahip olduklarına yönelik araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda bazen araştırma kapsamındaki en mutlu bireylerin özellikleri incelenmiş, bazen de mutluluk düzeyi en yüksek olan grupla en düşük olan grup karşılaştırılmıştır.

Peki, mutlu insanların ortak özellikleri nelerdir?

  • İyimser olan bireyler, kötümser olanlara göre daha mutludur. İyimserlik, yaşamdaki zorluklara ve engellemelere rağmen genel olarak hayatta her şeyin iyi gideceğine yönelik olumlu beklenti eğilimi içinde olma olarak tanımlanmaktadır. İyimserler, yaşamda karşılaştıkları başarısızlık ya da olumsuzlukları, geçici, denetlenebilir, belli bir soruna özgü ve dışsal faktörlere bağlı olarak değerlendirmektedirler. Kötümserler ise sorunları ve olumsuzlukları kalıcı, kapsamlı ve kişisel olarak değerlendirmektedirler. İyimserlik, büyük oranda öğrenilebilen bir değişken olarak kabul edilmektedir.
  • Mutlu bireylerin özsaygı düzeyleri, mutsuz bireylere göre daha yüksektir. Özsaygı, bireyin kendisinden hoşnut olması durumudur. Mutlu bireyler, genel olarak kendilerinden hoşnuttur ve özgüvenleri yüksektir. Yani mutlu bireyler fiziksel özelliklerinden kişilik özelliklerine kadar kendilerinden her yönüyle memnundurlar.
  • Mutlu bireyler, insan ilişkilerinde daha başarılıdır. Sosyal beceri düzeyleri yüksektir. Mutluluk düzeyi yüksek olan bireyler, diğer insanlarla besleyici tarzda bir ilişki kurarlar. İlişkilerinde diğer insanları değerli, önemli ve yeterli hissettirirler. Mutsuz bireyler ise daha çok zehirleyici ilişki tarzına sahiptirler. Dolayısıyla da diğer insanları değersiz, suçlu, yetersiz ve önemsiz hissettirirler.
  • Yardımseverlik de (özgecilik) mutlu insanların önemli özelliklerinden birisidir. Araştırma sonuçları mutlu insanların özgecilik düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.
  • Kişilik özellikleri açısından baktığımızda ise dışadönük bireylerin nevrotik (duygusal dengesizlik) bireylere göre daha mutlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
  • Mutlu insanların önemli bir özelliği de mutsuz insanlara göre daha hareketli olmaları ve daha çok egzersiz yapmalarıdır. Düzenli yapılan egzersizin mutluluğu doğrudan etkilediği ve artırdığına yönelik pek çok araştırma bulunmaktadır.
  • Gerçekçi yaşam amaçları belirleme ve bunları gerçekleştirmek için çalışma da mutlu insanların ortak özelliklerindendir. Mutlu insanların, özellikle içsel ve gerçekçi amaçlara sahip oldukları gözlenmektedir.
  • Affedicilik de mutlu insanların ortak özelliklerinden birisidir. Mutlu bireylerin, mutsuz olanlara göre daha affedici oldukları ve kindarlık düzeylerinin daha düşük olduğu görülmektedir.
  • Minnettarlık, mutlu insanların karakteristik özelliklerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Mutlu insanlar, yaşamda minnet duyacak pek çok şey bulabilmektedirler. Küçük şeyler için bile minnet duyabilirler. Mutsuz bireyler de ise bulundukları durumdan memnun olmama, çok fazla şikâyet etme ve yaşamda minnet duyacak pek bir şey bulamama gibi özellikler bulunmaktadır.

Mutlu insanların ortak özellikleri olarak ifade edilen yukarıdaki niteliklerin en önemli yanı, büyük oranda öğrenilebilir ve geliştirilebilir özellikler olmalarıdır.

Sonuç olarak şunu diyebiliriz: Mutluluk bir seçimdir ve mutlu olmak için çaba göstermek gerekmektedir. Ya mutsuzluk? Mutsuzluk kendiliğinden gelir, çok çaba gerektirmez.

Dr. Tayfun Doğan

Psikolojik Danışman

Yorum Yap